BEZ POPARCIA RODAKÓW

Mimo iż Gazeta Przemysłowa pro­gramowo służyła gospodarczemu rozwojowi całej Polski i przede wszys­tkim uwzględniała istniejące krajowe przedsiębiorstwa, rękodzieła i fabryki oraz przemysł rolniczy i leśny, donosiła o wszelkich wynalazkach i postę­pach w każdej nas obchodzącej gałęzi przemysłu poczynionych, podawa­ła drogi handlu i odbytu surowych płodów jako też miejsca i środki do wzniesienia się przedsiębiorstw nie istniejących, a warunki bytu za sobą mających, podawała opisy szczegółowe narzędzi i machin z dokładnymi rysunkami w drzeworytach, umieszczała ceny płodów rolni­czych, leśnych, górniczych itd, odpowiadała na zapytania zadawane. Podobnie jak wiele i innych tygodników nie otrzymała poparcia ro­daków.

Dodaj komentarz