DLA ZWRÓCENIA UWAGI NA TEKST

Dla zwrócenia uwagi na dany tekst notatki jej tytuł, incipit zaczynano innym kro­jem czcionki, spacjowaniem, kursywą, pogrubieniem lub czcionką więk­szego stopnia. Treść, tematyka notatek, także tych które najściślej wiązały się z książką i prasą, była różnorodna i w zasadzie nieogra­niczona w tygodnikach o profilu zainteresowań ogólnych. W tygodni­kach specjalistycznych również i tematyka notatek zazwyczaj dostoso­wywana była do odpowiednio ograniczonej problematyki. Notatki dla tygodników galicyjskich zazwyczaj sporządzali członkowie redakcji lub na ich zlecenie zaufani, niekiedy początkujący współpracownicy. Notatki opracowywano na podstawie własnych wiadomości zebranych w kontaktach osobistych z różnymi ludźmi, wykorzystując też korespon­dencję prywatną i redakcyjną,a przede wszystkim odpowiednio dobrane dzienniki i czasopisma krajowe i zagraniczne. Nierzadko materiału do notatek dostarczały inne publikacje nadsyłane redakcji. 

Dodaj komentarz