DOKŁADNIEJSZA ANALIZA

  • Analiza omawiająca jest, jak się można domyślać, dokładniejsza i obszerniejsza od analizy wskazującej; przedstawia „szczegółową problematykę dokumentu, zawarte w nim naj­ważniejsze dane faktograficzne, zastosowane metody, tok rozumowania oraz wnioski autora wraz z ich uzasadnieniem”. Najobszerniejszym i „wszechstronnym omówieniem treści dokumentu z szerokim uwzględnie­niem danych faktograficznych” ma być streszczenie dokumentacyjne. Wszystkie te oraz inne analizy w myśl wzmiankowanej normy mają za­stosowanie we wszelkich współczesnych opracowaniach dokumentacyjnych bibliografiach, kartach dokumentacyjnych, katalogach biblotecznych, wkładkach dokumentacyjnych itp., przy czym analiza wskazująca służy zasygnalizowaniu dokumentu lub jego części „o marginalnym znaczeniu dla użytkownika” bądź „prac sprawozdawczych lub przeglądowych. 

Dodaj komentarz