INTERESUJĄCE KAŻDEGO WYKSZTAŁCONEGO POLAKA

Pojawiało się w nich po kilka, a nie rzadko po kilka­naście notatek ogólnie lub szczegółowo zapoznających z aktualną twórczością i stanem prac wydawniczych, interesujących każdego wy­kształconego Polaka. Ruch Literacki bowiem jako organ powołany do podtrzymywania najlepszych tradycji narodowych i zwalczania destruk­cyjnej cudzoziemszczyzny jak żaden inny tygodnik polski tamtych cza­sów wszechstronnie informował o działalności i twórczości rodaków,o publikacjach krajowych, emigracyjnych, a także obcych, zwłaszcza je­żeli odnosiły się do spraw Polski lub posiadały niekwestionowaną wartość naukową bądź artystyczną, a mogących służyć Polakom w roz­wiązywaniu wszelkich problemów związanych z nowoczesnym rozwojem i dążeniem do niepodległego bytu. Na ogół nie przemilczano dzieł mogą­cych wywrzeć ujemny wpływ na społeczeństwo polskie.

Dodaj komentarz