KAŻDY PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

W nauce pewien rodzaj przeglądu bywa nazywany stanem badań z racji prezentowania dorobku piśmienniczego w oznaczo­nym zakresie połączonego i poddania go krytycznej ocenie. Niezależnie od tych punktów widzenia trzeba uznać każdy prze­gląd piśmiennictwa, w tym również przegląd prasy, za rodzaj wypo­wiedzi omawiającej z reguły wyselekcjonowane, najważniejsze czy najwartościowsze z jakiegoś stanowiska utwory. W tygodnikach, tak zresztą jak i w innych wydawnictwach ciągłych, przegląd jest omó­wieniem zbioru publikacji bądź cyklem takich opracowań,zazwyczaj ukazujących się regularnie. Przeglądy piśmiennictwa, jako wymagają­ce gruntowniejszego poznania większej ilości utworów i w związku z tym pochłaniające więcej czasu autorom, w tygodnikach galicyj­skich nie pojawiały się zbyt często. Tylko w nielicznych należały do stałego repertuaru.

Dodaj komentarz