KRÓTKO I NA TEMAT

Notatka przeważnie mówiła o jednym aktualnym fakcie. Notatki krótkie, zwłaszcza jednozdaniowe, powiadamiały zwykle o zdarzeniu się tego faktu. Notatki obszerniejsze, rozbudowane szczegółowo omawiały jakiś temat, stając się często bardziej podobne do artykułów niż no­tatek. Od artykułów w takim przypadku różniło je tylko umiejscowie­nie w dziale notatek i źródło opracowania. Obszerne notatki zazwy­czaj bywały streszczeniami artykułów opublikowanych w innych pismach. Notatki odznaczały się jednoznacznym i jasnym językiem, w którym do­minowały zdania oznajmujące o nieskomplikowanej składni. Notatki dziewiętnastowiecznych tygodników galicyjskich cechowa­ła znamienna dla tego gatunku kompozycja. Po nagłówku, zdaniu lub zdaniach ogólnie donoszących o fakcie następował szereg zdań rela­cjonujących dokładniej wszystkie bądź tylko wybrane szczegóły.

Dodaj komentarz