LIST( KORESPONDENCJA)

List, podobnie jak większość gatunków piśmienniczych obecnych w tygodnikach galicyjskich, jest niezbyt obszerną wypowiedzią pi­semną, złożoną z kilkunastu lub kilkudziesięciu zdarł. Nierzadko pewne listy zamykają się w kilku, a nawet jednym zdaniu. Jako wypo­wiedź jednostkowego lub zbiorowego autora, a skierowana do indywi­dualnego bądź zbiorowego odbiorcy, list posiada szczególne walory informacyjne. Jako prasowy gatunek pisarski rozwinął się i rozpo­wszechnił właśnie w XIX wieku, przybierając najrozmaitsze postacie. Jan Trzynadlowski zwraca szczególną uwagę na złożoność systematyki listów do redakcji, wyodrębniającej „następujące kategorie: a) list indywidualny lub zbiorowy autentyczny; b) list indywidualny lub zbiorowy pozorowany; c) notatka lub artykuł o narzuconej strukturze listu; d) list otwarty; e) list autentyczny o charakterze kontynual- nym, informacyjno-sprawozdawczym (np. listy z podróży, koresponden­cja)”.

Dodaj komentarz