O ŻYCIU KULTURALNYM POLSKIEJ EMIGRACJI

  1. Nie było tez chyba w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia drugiego tygod­nika, który by w równym stopniu informował czytelnika krajowego o życiu kulturalnym polskiej emigracji. Podobne sprawozdania ukazywały się w innych tygodnikach. Np. Związek podawał m.in. bilanse I Związkowej Drukarni we Lwowie, sprawozdania z posiedzeń Wydziału i przeważnie w dodatkach sprawo­zdania z walnych zgromadzeń Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gos­podarczych dla Galicji i W. Ks. Krakowskiego oraz mniej obszerne sprawozdania okresowe rozmaitych stowarzyszeń. Niektóre z tych spra* wozdań zawierają cenne informacje o funduszach, sprawach organiza­cyjnych przedsięwzięć wydawniczych i bibliotek. 

Dodaj komentarz