ODMIANY POJAWIAJĄCE SIĘ W TYGODNIKACH GALICYJSKICH

Mogą być utworami literackimi lub naukowymi, opar­tymi na krytycznych badaniach źródłowych. Wszystkie te odmiany po­jawiały się w tygodnikach galicyjskich. Rzecz zrozumiała, iż wię­kszość z nich poświęcona była jednostkom najwybitniejszym i naj­bardziej zasłużonym dla narodu polskiego i ludzkości. Pewna część upamiętniała dokonania ludzi pióra (uczonych, pisarzy, poetów, publicystów, dziennikarzy), drukarzy, księgarzy, wydawców, biblio­tekarzy, fundatorów i tych wszystkich, którzy w jakiś sposób zasłu­żyli się dla polskiej książki i prasy. W jednych tygodnikach, jak np. Ruch Literacki – który w przeciągu roku zamieszczał po kilka­ dziesiąt krótszych wspomnień pośmiertnych w rubryce poświęconej wy­łącznie nekrologom i po kilka obszerniejszych w innych działach pisma – życiorysy były jedną z głównych form oddziaływania na oby­watelskie postawy Polaków; w innych – specjalistycznych i prowin­cjonalnych – podnosiły świadomość społeczną w zakresie ogólnego po­stępu. 1 jednej więc strony w Ruchu Literackim obszerniejsze życio­rysy poświęcano jednostkom tej miary, co Józef Dietl, Seweryn Gałęzowski, Mikołaj Kopernik, Rafał Leszczyński, Fryderyk Kazimierz Skobel, January Suchodolski, Władysław Tarnowski, Emeryk Tchorzew­ski, Ludwik Wołowski i Narcyza Źmichowska.

Dodaj komentarz