OGROMNIE ZRÓŻNICOWANE

Streszczenie mniej lub bardziej dokładnie powtarza treść utworu, stając się je­go esencją, ekstraktem, surogatem i namiastką. Pod względem języka i kompozycji na ogół nie kopiuje, nie naśladuje oryginału. Streszczenia bywają ogromnie zróżnicowane tak pod względem wier­ności. wobec oryginałów, jak i pod względem formy. Różną też miewają wartość informacyjną. Szczególnie istotne są kompetencje streszcza­jących. Stąd wyodrębnia się kategorię streszczeń autorskich (odau­torskich), czyli autoreferatów,od nieporównanie liczniejszych stre­szczeń sporządanych, przez inne osoby. Jakkolwie z pewnych względów streszczenia autorskie są najwyżej cenione za autentyzm i kompeten- tność, to jednak samo autorstwo nie rozstrzyga o poziomie i wartoś­ci streszczenia. Niekiedy specjalne cele, rozmiary, dodatkowe kwa­lifikacje i talent analityczny w większym stopniu wpływają na ade­kwatność streszczenia względem oryginału niż autorstwo twórcy ory­ginału.

Dodaj komentarz