RODZAJ KATALOGÓW KSIĘGARSKICH

W dziale „Bibliografii polskiej” w r. 1075 dwukrotnie zjawiły się zestawienia będące rodzajami katalogów księgarskich „Bibliogra­fia podawana przez Księgarnię F. H. Richtera” oraz „Nowości francu­skie na składzie w Księgarni F. H. Richtera we Lwowie”. W ogóle dział „Bibliografii” w Tygodniu Literackim pełnił równocześnie ro­lę ogólnej bibliogrfaii selekcyjnej i zadania katalogu księgarskie­go, na co wskazują m.in.…

BIBLIOGRAFICZNA REJESTRACJA WYDAWNICTW

Pu­blikacje polskie jak i wydzielane „Dzieła francuskie” i „Dzieła niemieckie” początkowo szły w porządku alfabetycznym haseł autor­skich lub tytułowych (w przypadku anonimowości). Później starannie opracowane opisy układano w kolejności napływania. Bibliograficzna rejestracja wydawnictw w Ruchu Literackim i Ty­godniu Literackim dopełniana była notatkami działów kronikarskich, obfitą korespondencją, recenzjami oraz innymi formami wypowiedzi. Stanowiła też wyższą formę działań…

NA OSTATNICH STRONACH

W latach 1852-1854 na osta­tnich stronicach numerów, a pod nagłówkami charaktervstycznymi dla korespondencji („Ze Lwowa”, „Z Warszawy”, „Z Wilna”, „Z Petersbur­ga”, „Z Krakowa”, „Z Poznania”, „Z Wrocławia” itp.) Dziennik Li­teracki przynosił notatki, opisy bibliograficzne lub ich zestawienia. Niekiedy zaopatrywano je w dopiski podkreślające ich powiązania z księgarstwem lwowskim, gdy zestawienia zaczynały się słowami: „Do księgarń…

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Były to albo zestawienia opisów bibliograficznych z anali­zami, albo notatek. Uwzględniały zarówno wydawnictwa zwarte, jak i ciągłe. Niektóre, jak „Książki nakładem wydawnictwa Mrówki wydane” ,poświęcone były wyłącznie wydawnictwom własnym, inne zaś, jak powtórzone za Gazetą Warszawską „dokładne wyliczenie prac” Juliana Bartoszewicza, były rodzajami bibliografii osobowych “ , podmio­towych, tzn. rejestrujących prace autorskie jeanej postaci.Podobne zestawienia bibliograficzne znajdujemy…

CHARAKTER ŚCIŚLE INFORMACYJNY

Rubryka ta, mająca charakter ściśle informacyjny i biblio­graficzny po większej części, zawarła jedną z oryginalniejszych no­tatek o pierwszym numerze głośnego tygodnika warszawskich pozyty­wistów. Głosiła ona:„Z dniem 7-go stycznia zaczęło wychodzić w Warszawie nowe pismo Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych. Do tylu lepszych i gorszych pism, które w Warszawie wychodzą, przy­bywa nowe, a…

W ODNIESIENIU DO DZIEŁ POLSKICH

„Jeden z pierwszych naszych bibliografów, Karol Estreicher w Warszawie, podbibliotekarz biblioteki publicznej, przygotował od lat kilku katalog najdokładniejszy wszystkich dzieł pisanych przez rodaków tak w ojczystym jak i obcych językach począwszy od r. 1800 aż do roku bieżącego. Ogromne to dzieło przeszło 1 000 arkuszy rę- kopismu obejmujące, może stanowić dwa spore tomy. Nie potrzebujemy…

KONIECZNOŚĆ ISTNIENIA RZETELNEJ INFORMACJI

Przypomina charakterystyczne dla „Bibliografii” Tygodnia Literackiego grupowanie opisów według języka publikacji oraz dawanie pierwszeństwa publikacjom polskim. Bieżącą informację bibliograficzną o wydawnictwach w tygodni­kach galicyjskich zapoczątkował najprawdopodobniej Jan Szlachtowski w Pamiętniku Literackim, będącym na gruncie galicyjskim i w ogóle polskim pierwszym tygodnikiem bibliograficznym z prawdziwego zda­rzenia. Jego wydawca i redaktor był znawcą zagadnień książki oraz prasy. Konieczeność istnienia rzetelnej…

WEDŁUG HASEŁ

W rubryce „Bibliografia” opisy dzieł Szlachtowski układał alfa­betycznie według haseł autorskich, a w przypadku utworów anonimo­wych – według haseł tytułowych. W „Korespondencji literackiej” np. z „Paryża dnia 10 lipca 1850 r.” zestawiał wydawnictwa w dwu gru­pach. W grupie „A. Pisma polskie” (7 pozycji), w grupie „B. Pisma francuskie tyczące się polskich rzeczy i pisma francuskie…

TYGODNIKI O WĄSKICH ZAKRESACH

Jednym z nich były „Dzieła historyczne odnoszące się do literatury polskiej. (Wyciąg z I tomu katalogu du­plikatów Publicznej Biblioteki Imperatorskiej w Petersburgu” W lwowskich Rozmaitościach ukazywały się także obszerne zesta­wienia bibliograficzne. Tutaj w roku 1859 pojawiły się m.in. obszer­na cibliografia osobowa autorstwa Karola Estreichera na temat Ada­ma Mickiewicza oraz zestawienie siedemnastu tytułów niemieckich czasopism bibliograficznych. Ten…

RÓŻNE TYPY BIBLIOGRAFII

Różnych typów bibliografii bieżących i retrospektywnych specjal­nych dostarczały również inne tygodniki galicyjskie, jak Szkoła, Niedziela, Krynica czy Przegląd Zakopiański. Ten ostatni zamiesz­czał specjalną bibliografię analityczną i bieżącą pt. „Literatura tatrzańska” (później „Piśmiennictwo tatrzańskie”, następnie „Piśmiennictwo tatrzańskie i zakopiańskie”), wychodzącą spod pióra Stanisława Eliasza Radzikowskiego, oraz retrospektywną biblioorafię lokalną Tomasza Janiszewskiego, ot. „Bibliografia Zakopanego””^. Ponadto Szkoła…