POPULARNOŚĆ U NIEMCÓW

  1. W „Kronice za­miejscowej” Gazeta Świąteczna- przynosiła również ciekawostki z in­nych stron, m.in. że od 16 października 1876 r. w Krakowie zacznie wychodzić niepolityczny Kurier Krakowski, a z kortcew tegoż roku zawieszony zostanie Przegląd Krytyczny, że Wincenty Kornecki ogło­sił prospekt na „wydawnictwo broszur politycznych”, mających wycho­dzić jego nakładem i drukiem.. W notatce pt. „Dzienniki socjalis­tyczne” podano kilka ważnych wiadomości o prasie tego typu. Pod­kreślono, iż potentatem w tej dziedzinie były Niemcy, na obszarze których ukazywało się aż 45 organów socjalistycznych, gdy we Fran­cji było ich w tym czasie zaledwie 11, we Włoszech: 6, w Rosji i Ho­landii po 3, a w innych państwach po jednym lub dwa. 0 popularności tej prasy u Niemców świadczył m.in. fakt, iż w pierwszym tygodniu istnienia centralny organ socjalistów niemieckich miał 105 000 abonentów, gdy poza granicami państwa niemieckiego w języku niemieckim ukazywało się jeszcze 10 innych periodyków.

Dodaj komentarz