PRZYKŁADOWY SPIS RZECZY

„Przedświt, dwutygodnik dla kobiet, Lwów, rok IV. nr 4. z 20 lu­tego zawiera: Polka wobec ludu. Król Jan III. a upadek Polski, szkic historyczno-obyczajowy dla niewiast polskich (cd.). Nauka w domu (dokończenie). Przyjaźń kobiety. Kochana, obrazek z życia. Przegląd piśmiennictwa. Tow/arzystwo/ Pomocy Naukowej dla Dziewcząt. – Prze­gląd Mleczarski, rocznik pierwszy. Opracował Jan Biedroń, właściciel mleczarni w Przemyślu. Cena 50 ct. – Przewodnik Zdrowia, Berlin Karlstrasse 32, miesięcznik (rocznie 1 £r. 48 ct.) rok II. Nr 1. za­wiera: Naddosie lata. Czy tańczyć zdrowo? Jak często trzeba zmieniać koszulę? Przestrogi i rady. Z chwili bieżącej. – Przegląd Wszechpol­ski, dwutygodnik polityczno-społeczny. Lwów, rok II., nr 5.: Rosja­nie w Królestwie. Młodzież polska w zaborze rosyjskim. Austriacka reforma wyborcza wobec potrzeb Galicji. Z całej Polski. Życie umy­słowe. Korespondencja z ziem polskich itd., itd. Przewodnik Handlo- wo-Geograficzny i Dodatek w języku Francuskim (prenumerata 1/2 rocz­na zł.

Dodaj komentarz