RÓŻNE ANALIZY DOKUMENTACYJNE

Różne analizy dokumentacyjne, które są przecież jakimiś rodzaja­mi streszczeń stosowanych w tzw. informacji naukowej, odnajdujemy w dziewiętnastowiecznych tygodnikach galicyjskich. A choć nie nazy­wano ich współczesnymi terminami i nie były znormalizowane, służyły przekazywaniu wiadomości o treści, a nierzadko i o cechach zewnętrz­nych publikacji oraz rękopisów i archiwaliów. Niektóre pojawiały się w postaci krótkich notatek (analizy wskazujące), inne w formie nota­tek obszerniejszych (analizy omawiające i streszczenia dokumentacyj­ne), a jeszcze inne stanowiły odrębne i niekiedy wieloodcinkowe ar­tykuły. Tylko streszczenia autorskie, dziś towarzyszące pracom ory­ginalnym w publikacjach naukowych, należały do rzadkości. Streszcze­nia lub analizy niejednokrotnie wchodziły do prac obszerniejszych jako ich organiczne części składowe. 

Dodaj komentarz