ROZSZERZANIE KRĘGU PUBLIKACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Nato­miast tygodniki o zakresach szerszych, jak Dziennik Literacki, Pa­miętnik Literacki, Ruch Literacki, Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny – odpowiednio rozszerzały krąg publikacji pod­legających ocenie. Tylko w przypadku tygodników ugrupowań i partii politycznych zauważaó się daje wyraźna i zapewne nieprzypadkowa tendencja do poddawania ocenie publikacji wyrosłych z tego samego pnia ideowego, do którego przynależały odpowiednie tygodniki. Tytułem przykładu warto podać, że Ruch Literacki w pierwszych trzynastu miesiącach istnienia (tj. IX 1874-X 1875) w rubrykach poświęconych krytyce opublikował 44 recenzje wydawnictw źródłowych, dzieł literackich, głównie polskich prac historycznoliterackich, przedstawień teatralnych i operowych, imprez muzycznych i wystaw. Wszystkie recenzje cechuje wierne przedstawienie treści i formy dzieł, oparta na faktach i w miarę wszechstronna charakterystyka, a także dążenie do oznaczenia miejsca utworu w dorobku autora i od­powiedniej dziedziny sztuki lub wiedzy.

Dodaj komentarz