RUCH UMYSŁOWY

Niewdzięcznym natomiast i jałowym bywa ten grunt dla pism mających zadanie odzwierciedlać i rozbudzać ruch umysłowy. Krótkim był żywot zasłużonych i głośnych,jak Dziennik Literacki i Tydzień; tym szybszym zamieranie pism, które iuż w zarodzie nie posiadały wa­runków żywotności. 0 kilku pismach literackich, które istnieją /był r. 1893/, powiedzieć można, że ich wspólnym znamieniem jest cicha rezygnacja z przyszłości. Wobec tego ciąży na prasie codziennej obowiązek zaznajamiania licznych stosunkowo czytelników z ważniejszymi objawami na niwie literatury i zasilanie w ten sposób społeczeństwa karmą duchową, bez której obniża się nie tylko poziom umysłowości, ale i życia po­litycznego. I obowiązek ten pisma codzienne niewątpliwie spełniają. Jeżeli nie w należytej mierze, to trzeba uwzględnić, że już sama technika redakcyjna zakreśla tu ciasne granice.

Dodaj komentarz