RZECZOWE INFORMACJE

W przypadku gdy tygodniki były organami stowarzyszeń bądź in­nych organizacji społecznych, naukowych, gospodarczych, zawodowych’, politycznych, sprawozdania tychże zwykle zawierały rzeczowe infor­macje zarówno o swoich periodykach, jak o całej działalności wydawni­czej, popularyzatorskiej, bibliotecznej itp. Np. Tygodnik Rolniczy z obowiązku drukował wszelkie sprawozdania czy to Komitetu Central­nego, czy z obrad ogólnych względnie okręgowych Towarzystwa Rolni­czego Krakowskiego, a część tych sprawozdań z kolei zawierała ustę­py odnoszące się bezpośrednio do Tygodnika Rolniczego (prenumeraty, redagowania, programu, składu redakcyjnego, materiałów publikowa­nych, finansów itd.). Podobnie Niedziela umieszczała systematycznie sprawozdania z działalności Macierzy Polskiej we Lwowie, Szkoła pu­blikowała sprawozdania Towarzystwa Pedagogicznego, a zawarte w nich sprawozdania, odzwierciedlając rozległą działalność tych organi­zacji wielorako powiązanych z książką i prasą, odsłaniały przynaj­mniej częściowo kulisy funkcjonowania organów prasowych własnych.

Dodaj komentarz