SPIS TREŚCI – RZECZY

W tygodnikach galicyjskich, zwłaszcza XIX w., czytelnik stosunkowo często natrafia na nienarracyjne formy wypowiedzi, a pomiędzy nimi na wszelkiego rodzaju soisy rzeczy, przedmiotów itp. zestawienia, o- becnie przez niektórych najchętnie i nazywane spisami treści. „Ency­klopedia wiedzy o książce” defini je spis treści jako „zestawienie zawartości książki, objemujące wszystkie jej elementy (słowo wstępne wstęp, rozdziały, podrozdziały, niekiedy dyspozycje rozdziałów, s/pisy/ skrótów, ilustracji, tablic, rycin itp.) w kolejności, w ja­kiej w dziele występują,z podaniem stronic, na których się znajdują”. Spis rzeczy jako jeden z najstarszych środków informacyjnych był i nadal jest częścią składową książki, jak można by wnosić ze sfor­mułowań zawartych we wzmiankowanej encyklopedii. 

Dodaj komentarz