SPRAWOZDANIE

Na ogdł jest wypowiedzią rzeczową, zwięzłą, maksymal­nie obiektywną, rodzajem protokołu dokładnie odtwarzającego isto­tę rzeczy. Z uwagi na powyższe cechy sprawozdanie ma wiele wspól­nego z korespondencjami, notatkami, reportażami, a nawet streszcze­niami i recenzjami nastawionymi,głównie na zdanie sprawy z treści utworu lub publikacji. W XIX w. do popularniejszych należały spra­wozdania z podróży, rodzaj pamiętnika spisany na podstawie osobis­tych doświadczeń; sprawozdania z przedstawień teatralnych, opero­wych, koncertów, wystaw artystycznych, odczytów, zgromadzeń publi­cznych, posiedzeń sejmowych, sprawozdania z posiedzeń rad gminnych i powiatowych, sprawozdania z walnych zgromadzeń towarzystw i or­ganizacji.Część sprawozdań publikowanych w tygodnikach galicyjskich siłą rzeczy zawierała fragmenty odnoszące się do spraw książki i prasy.

Dodaj komentarz