STRESZCZENIA KSIĄŻEK

W numerze 63 (właściwie 39 z 1 października 1894) pt. „Obyczaje chińskie” streszczono fragment książki pisarza francuskie­go dr d’Estrev, według którego kultura chińska zawsze jest przeci­wieństwem europejskiej, jak książka europejska jest odwrotnością książki chińskiej:„Książka chińska zaczyna się tam, gdzie się u nas kończy. Zgło­ski stawia się tam od prawej strony ku lewej i od góry ku dołowi, pionowymi kolumnami.Tytuł dzieła mieści się na stronicy nie u góry, lecz u dołu; tam również, poniżej tytułu, znajdziemy porządkowy nu­mer stronicy. Uwao z odsyłaczami, drukowanych u nas u spodu, w książ­kach chińskich pridciwnie szukać należy u góry’257^Podobnie, aczkolwiek obszerniej, streszczono pracę angielskiego uczonego o kulturze indyjskiej.„Indyjska mądrość” („Indian Wisdoms’) przytacza obfity zbiór cy­tat i wypisów z starych indyjskich poematów i ksiąg świętych, zesta­wiwszy je w ten sposób, aby czytelnik mógł obznajomić się z całą kulturą Hindusów w epoce, która poprzedziła buddyzm” – pisał autor streszczenia.

Dodaj komentarz