SZCZEGÓLNA POZYCJA RECENZJI

Dlatego sygnalizując szczególną pozycję wszelkiego rodzaju recenzji jako środka przekazu wiadomości oraz opinii o publikacjach a także potrzebę odrębnego opracowania, zaznaczamy tylko, iż pozycja, treść (przedmiot) rozmiary i w ogóle forma recenzji dostosowywana była do programów i systemów informacji o publikacjach. Tygodniki poświęco­ne medycynie, jak krakowski Przegląd Lekarski, przynosiły wyłącznie recenzje książek, artykułów, czasopism treści medycznej; tygodniki uzdrowiskowe, jak Krynica, Gazeta Zakopiańska, Kurier Zakopiański i Przegląd Zakopiański recenzowały publikacje dotyczące tych miej­scowości oraz wszelkich uzdrowisk polskich i obcych; lwowska Szko­ła znowu recenzowała wydawnictwa wchodzące w zakres szeroko rozu­mianej pedagogiki. Odpowiednio tygodniki rolnicze i ogrodnicze oraz gospodarcze specjalizowały się w recenzowaniu publikacji (artykułów książek i czasopism) z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa czy w ogóle ekonomii, gospodarki, technologii. Tygodniki prowincjonalne, o ile zajmowały się oceną publikacji, to pierwszeństwo dawały wydawnic­twom lokalnym i okolicznym lub o ogólnonarodowym znaczeniu. 

Dodaj komentarz