UMIESZCZONE W TYGODNIKACH

Nigdy zaś nie trafiały one do działów czy rubryk poświęco­nych ogłoszeniom i „nadesłanym”. Umieszczane były w tygodnikach z woli wydawców i redaktorów bez pobierania jakichkolwiek opłat. Po­nadto od ogłoszeń notatki różniły się wyposażeniem graficznym. Zazwy­czaj składano je najmniejszymi, z używanych do druku tygodnika, czcionkami. Od listów natomiast notatki różniły się tym, iż w na­główkach i podpisach nigdy nie zawierały jednoznacznie określonych adresatów lub nadawców. Wyjątkowo nadawców i adresatów zawierały listy autentyczne lub fikcyjne, które redakcja świadomie umieszcza­ła wśród notatek kronikarskich. Z uwagi na wskazane cechy notatka prasowa należała do gatunków informacyjnych o najszerszym zastosowaniu.

Dodaj komentarz