WE WSZYSTKICH TYGODNIKACH

W tygodnikach ma­łych lub specjalistycznych fakty znacznej doniosłości kwitowano na ogół krótkimi notatkami i co najwyżej zainteresowanych odsyłano do innych publikacji, usprawiedliwiając niemożność dawania więcej miejsca sprawom wykraczającym poza programowy zakres zainteresowań lub potrzeby głównych adresatów danego tygodnika. Z reguły w tygod­nikach dla ludu, dla dzieci, w ogóle dla czytelników mniej wyrobio­nych i o niższym wykształceniu,notatki dotyczące spraw ogólnokultu- ralnych wąskospecjalistycznych, nie wiążących się z zawodem odbior­ców, były bardziej ogólne w treści i Zarazem krótkie. Notaki jako gatunek pisarski występowały we wszystkich tygod­nikach galicyjskich, natomiast notatki o książkach, o gazetach i czasopismach, o drukarniach, księgarniach, czytelniach, bibliote­kach, o ludziach, organizacjach i instytucjach związanych z książ­ką i prasą w szerokim rozumieniu tych słów pojawiały się tylko w ty­godnikach, których programy informacyjne przewidywały wypełnianie zadań w tym zakresie przynajmniej w minimalnym stopniu.

Dodaj komentarz