ZE WZGLĘDU NA ROZMIARY

Równie dobrze służyła do powiadamiania czytelników o przeszłych, bieżących i przewidywa­nych zdarzeniach: o życiu osób, o dziejach przedsiębiorstw, wresz­cie o samych książkach i wydawnictwach periodycznych oraz o wszyst­kim, co z nimi się łączyło, a było przedmiotem zainteresowania his­toryków książki i prasy w szczególności. Ze względu na rozmiary, zawartość treściową, kompozycję oraz in­ne jes^jze właściwości, notatki należą do gatunków pisarskich naj­mniej jednorodnych i nie dających się zamknąć w sztywnych schematach. Z uwagi na podejmowaną tematykę można byłoby mówić o notatkach bio­graficznych, imformujących o pojedynczych faktach z życia ludzi lub stanowiących pewien rodzaj zwięzłego życiorysu. Równie dobrze można mówić o notatkach bibliograficznych, kiedy przedmiotem jest jedna lub kilka publikacji, otrzymujących zwięzłą charakterystykę i ocenę.

Dodaj komentarz