ZESTAWIENIE OPISÓW

Rzadziej niż notatka, ale częściej niż przegląd w tygodnikach galicyjskich ukazywały się rozmaite zestawienia opisów. Jedne z nich niewątpliwie są działami czy rubrykami, inne z całą pewnością zasłu­gują na miano katalogu nowości wydawniczych, a jeszcze ktoś nazwałbyje bibliografiami. Wszystkie te zestawienia, niezależnie od tego, jak były nazywane i jak by je dzisiaj rozmaici specjaliści klasyfikowa­li, dla nas są pracami bibliograficznymi. Ich treść i forma przede wszystkim zależała od wydawców i redaktorów, a następnie od progra­mem zakreślonych profilów zainteresowań oraz od komoetencii autor­skiej. Gdy wydawcami i redaktorami byli księgarze i drukarze, ludzie pióra o szerokich horyzontach umysłowych, to wówczas w ich tygodni­kach zaczynały się pojawiać stosownie do możliwości i potrzeb zesta­wienia opisów, które w jednych przypadkach były raczej bibliografia­mi o nieograniczonych zakresach, w innych znowu – raczej rodzajami katalogów księgarskich, notujących aktualny zestaw publikacji znaj­dujących się na składzie odpowiedniej księgarni.

Dodaj komentarz