ZJAWISKO TYPOWE DLA TYGODNIKÓW GALICYJSKICH

W rzeczywistości było inaczej. A pokazuje to właśnie opublikowany w Związku list. Odsłania bowiem kulisy zjawiska typowego nie tylko dla tygodników ga­licyjskich, ale niemal dla całej prasy niezależnej zaboru austriac­kiego drugiej połowy XIX w. „Pismo Związek powstało w 1874 r. za inicjatywą jednostki, któ­ra w prospekcie swym wydawanie czasopisma zawisłym uczyniła od ze­brania przynajmniej 150 prenumeratorów, taka liczba bowiem byłaby w stanie pokryć koszty druku i rozsyłki. Pomimo tego wydawnictwo rozpoczęto przy ilości 70 prenumeratorów, których liczba do dziś, pomimo że ilość stowarzyszeń od tego czasu się podwoiła, nie wzros­ła, aby prenumerata pokrywała koszty druku.

Dodaj komentarz