W POSTACI BROSZURY CZY KSIĄŻKI

Niekiedy urasta do rozmiarów  publikowanego w postaci broszury czy książki. Zawsze podejmuje temat doniosły, aktualny oraz budzący ciekawość większego grona osób. Według niektórych jest zodzajem utwo­ru publicystycznego, wyrażającego opinię publiczną i mającego wywołać pozytywną reakcję imiennie wskazanego adresata, którym zazwyczaj bywa znana i ciesząca się szacunkiem osobistość lub osobn względnie in­stytucja mająca wpływ na sprawy będące przedmiotem listu. List Otwar­to ty jako forma przekazu wiadomości o publikacjach w tygodnikach gali­cyjskich pojawiał się rzadko i albo przybierał postać pisma oficjal­nego i nader poważnego, albo otrzymywał kształt humorystyczno-saty- ryczny, budzący zapewne znacznie większe zainteresowanie, zwłaszcza gdy pod pozorem primaaprilisowej zabawy uzewnętrzniał nurtujące re­daktorów galicyjskich pragnienia i myśli.

Dodaj komentarz