CZYTELNIA MIEJSKA

W tym czasie Czytelnia Miejska w Stanisławowie posiadała księgozbiór złożony z 510 tomów i wykazywała się przeszło 4 000 liczbą wypożyczeń. Czytelnię najliczniej odwiedzała młodzież rze­mieślnicza, która mogła tam skorzystać z „trzech wielkich dzien­ników i kilkunastu mniejszych pism periodycznych”. Tarnowska Gwia­zda na stronicach 69-70 numeru 6 z 1879 podała opracowane przez Józefa Bereczkowskiego szczegółowe „Sprawozdanie Zarządu Biblio­teki Szkolnej w Rzędzinie za rok 1878”, dające wyczerpujący obraz zbiorów, ich proweniencji, dochodów, czytelnictwa i wydatków. W la­tach następnych aż do wybuchu X wojny światowej sprawozdania z działalności stowarzyszeń tarnowskich tudzież innych publikowała Pogoń w rubrykach „Stowarzyszenia” i „Kronika miejscowa i zamiej­scowa”. 

Dodaj komentarz