LISTY OD PŁATNYCH I REKOMENDOWANYCH AUTORÓW

Listy od płatnych i reno­mowanych zwłaszcza autorów zazwyczaj ukazywały się w formie nadanej im przez autorów, a zmian dokonywano w nich rzadko za zgodą autorów i przeważnie ze względów cenzuralnych. Przeważnie też miały stałą z góry umówioną objętość i tematykę. Listy od korespondentów przy­godnych i niezawodowych na ogół poddawano redakcyjnej obróbce, skra­cano, uzupełniano, zmieniano styl i kompozycję itd. Niekiedy, za­miast publikować jako samodzielny tekst informacyjny lub publicysty­czny, wykorzystywano je jako materiał egzemplifikacyjny w innych opracowaniach redakcyjnych. Listy od stałych korespondentów (płat­nych i niepłatnych) napływały do redakcji z uzgodnionych miejsco­wości według określonego terminarza. 

Dodaj komentarz