MNOGOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

Mnogość i różnorodność materiałów zawartych w tygodnikach wymagała innych układów. Stąd przyjmowano albo układy odzwierciedlające strukturę działową tygodników, albo układy alfabetyczne, przedmiotowe lub sys­tematyczne. Najczęściej korzystano z układów działowych, które jak się wydaje najczęściej powstawały ze scalania spisów rzeczy pojedyn­czych numerów. W działach materiały porządkowano przeważnie według kolejności ich publikowania, a więc według rosnących liczb wskazują­cych numery (głównie w przypadku paginacji odrębnych) lub pierwsze stronice (w przypadku paginacji ciągłej). W spisach rzeczy tygodni­ków długotrwałych niekiedy zachodziły poważne zmiany w nazewnictwie spisów oraz działów, w kolejności działów, w rodzajach działów itp.

Dodaj komentarz