NIEPORÓWNYWALNIE TRWALSZE

Dalej zwrócił uwagę, iż wydawni­ctwa periodyczne warszawskie i Kongresówki są nieporównanie trwalsze, gdy galicyjskie na ogół upadają w przeciągu pierwszych kilku mie­sięcy, przy czym przyszłość większości z nich jest niepewna. „Ogólna liczba pism w Kongresówce jest dwa razy większa jak w Galicji i od kilku lat żadne nie zaprzestało wychodzić, u nas oprócz dwóch, trzech wszystkich byt jest zachwiany, a wieleż to przestaje wychodzić w pierwszym kwartale swego istnienia”.Ponadto Królestwo Kongresowe góruje nad Galicją pod względem i- lości pism prowincjonalnych i czytelnictwa prasy, na dowód czego za Dziennikiem Pozańskim podano przykład Kielc. Na stronicy 564 nu­meru 44 obszernie poinformowano o mającym wychodzić w Poznaniu Ty­godniku Wielkopolskim pod redakcją Edmunda Calliera i przy współpra­cy Karola Libelta; na stronicy 576 numeru 45 z 15 listopada 1870 r. zapowiedziano ukazywanie się w znacznej ilości egezmplarzy Kurierka Teatralnego Lwowskiego, organu tamtejszego teatru dla obrony przed krytyką prasową i popularyzacji teatru.

Dodaj komentarz