NOTATKA

Notatka, niekiedy nazywana notką lub wzmianką – to zwięzła, naj­częściej jedno- lub kilkuzdaniowa wypowiedź o przewidywanym bądź zaistniałym fakcie. Zależnie od przyjętej przez redakcję zasady no­tatki drukowało się w wyodrębnionych graficznie działach lub rubry­kach kronikarskich129. W tygodnikach galicyjskich, podobnie jak w całej prasie, drukowano je anonimowo lub sygnowano kryptonimami au­torów. W jednych tygodnikach, zwłaszcza drugiej połowy XIX, każdej notatce nadawano indywidualny tytuł wskazujący na przedmiot jej treści graficznie wyróżniany, w innych zadowalano się wyróżnieniem graficznym pierwszych wyrazów, w których najczęściej zawierał się temat notatki.  Każdą notatkę oddzielano od sąsiedztwa większym świa­tłem, wcięciem akapitowym, pauzą, gwiazdką lub innym znakiem typo­graficznym sygnalizującym początek nowej informacji.

Dodaj komentarz