OBNAŻANIE KULIS POLITYKI PRASOWEJ

Obnażono w nim kulisy po­lityki prasowej i stempla dziennikarskiego jeszcze pełniej i odważ­niej niż zrobił to Tydzień Literacki siedemnaście lat wcześniej. Przede wszystkim zwrócono w nim uwagę, iż stempel dziennikar­ski jest jednym z narzędzi ucisku i hamowania postępu. Tym celom pod­porządkowane jest całkowicie austriackie prawo prasowe, dzielące prasę na dwie główne kategorie: uprzywilejowaną (rządową, prorządo- wą i bezwzględnie lojalną) oraz prześladowaną i wszelkimi sposobami tępioną niezależną. Przeciw tej drugiej używano wielu środków, m.in. kaucji, podatków, procesów, konfiskat. Do najuciążliwszych należał stempel dziennikarski. Sprawiał on, iż wydawnictwa prasowe w Aus­trii były kilkakrotnie droższe niż w innych Krajach, np. w Niem­czech lub Francji, a za to nakłady wielokrotnie niższe.

Dodaj komentarz