ODZWIERCIEDLENIE WSPÓŁCZESNEGO RUCHU WYDAWNICZEGO

Jakkolwiek większość tygodników galicyjskich z lat 1772-1900 no­tatkami dziennikarskimi w rubrykach i działach kronikarskich odzwier­ciedlała w jakimś stopniu współczesny ruch wydawniczy i towarzyszące mu zjawiska oraz procesy, to jednak żaden z nich nie czynił tego w takiej skali, jak Dziennik Literacki, Świt (1872), Ruch Literacki czy Tydzień Literacki – wszystkie wydawane we Lwowie. Każdy numer pierwszych trzech tygodników przynosił przeciętnie po kilka, Tydzień Literacki po kilkanaście zapisów kronikarskich interesujących ludzi książki i prasy, bo z nimi najściślej, z ich celami i pracami zwią­zanych. Wychodzący od 1852 r. Dziennik Literacki w pierwszych latach ty­godnikowego żywota nie widział potrzeby rejestrowania drobnych fak­tów, zwłaszcza że był nastawiony przede wszystkim na publikowanie u- tworów literackich i obszerniejszych artykułów, recenzji i kores­pondencji, w których zawierały się również wiadomości o publikacjach.

Dodaj komentarz