PRZEGLĄD- OMÓWIENIE

Formą informacji o publikacjach jest przegląd, omówienie.Dzien­nikarze i prasoznawcy uważają go za gatunek prasowy. W „Encyklope­dii wiedzy o prasie” nazywa się go „przeglądem prasy” lub „przeglą­dem”. Przegląd według określenia wspomnianej encyklopedii jest to „publikacja analizująca i oceniająca zespół dzieł artystycznych. naukowych lub publicystycznych, odznaczających się’ pokrewnymi ce­chami treściowymi bądź formalnymi” i jest „odmianą gatunkową re­cenzji”. Natomiast przegląd prasy, to dziennikarskie „omówienie treści wybranych artykułów zamieszczonych w prasie wg stopnia ważności i aktualności poruszonych w nich problemów” . Dla biblio­grafów jest to omówienie najważniejszego piśmiennictwa określonej dziedziny lub zagadnienia, rodzaj opracowania bibliograficznego, zaś dla przedstawicieli nauki o informacji przede wszystkim bieżąca se­lekcyjna bibliografia analityczna – gatunek specyficzny dla tzw. in­formacji naukowej.

Dodaj komentarz