PRZEGLĄDY UDERZAJĄCE ORYGINALNOŚCIĄ

Czyniono to m.in. w rubrykach: „Przegląd pism” w latach 1893-1898, „Z ruchu piśmien­niczego” w latach 1894-1895, „Z bieżącej literatury” lub „Z litera­tury bieżącej” w 1895 r., „Z pism i książek” od 1898 r. Ale przeglądy piśmiennictwa uprawiane na różne sposoby pojawia­ły się również w innych tygodnikach galicyjskich. Niekiedy uderza­ły oryginalnością, jak „Obrachunek roczny” w Gazecie Przemyskiej, w którym dokonano szczegółowego przeglądu zawartości rocznika dru­giego, tj. z r. 1889, z pominięciem „kroniki, przeglądu politycznego i felietonu”312. Ruch Katolicki zaraz na początku zwrócił uwagę na społeczne znaczenie przeglądów prasy obszernym artykułem i wprowa­dził je na swe łamy313. Wychodzący w Krakowie Głos Polityczny doko­nywał przeglądu prasy ukraińskiej w rubryce pt. „Głosy prasy ru­skiej”, a oprócz tego „Głosy prasy rosyjskiej w sprawie bułgar- skiej”. Więcej miejsca przeglądom dawano w Życiu.

Dodaj komentarz