RECENZJA

Recenzja jest to „sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza lub ocena książek, spektakli, wystaw, koncertów i in. aktualnych zjawisk artystycznych”. „Może mieć charakter rzeczowego, zwiędłego i sprawozdawczego omówienia, upodabniać się do felietonu „subiek­tywnym ujęciem i lekkim tonem” może przybierać lub przybiera kształt „ncrłębionego,analitycznego szkicu krytycznego”.Na ogół sprowadza się do rozważania nad jednym dziełem bądź wyodrębnionym zespołem utwo­rów podobnych.”Odznacza się typowymi dla publicystyki dziennikar­skiej własnościami językowymi i kompozycyjnymi” i ogranicza się do przedstawienia wybranych aspektów przedmiotu „przy znacznym lub całkowitym ograniczeniu analizy kontekstu artystycznego, tła spo- łeczno-historycznego, genezy dzieła itp.Spośród różnych recenzji środkiem informacji o wydawnictwach książkowych lub ciągłych przede wszystkim były te, które ze swego tytułu i treści dotyczyły konkretnych publikacji.

Dodaj komentarz