ROLA W ŻYCIU UMYSŁOWYM POLAKÓW

Po­dobnie jak Ruch Literacki, związany był on przez cały czas z jakąś księgarnią miejscową, odgrywającą niepoślednią rolę w życiu umysło­wym Polaków. Również i Tydzień Literacki w dwu rubrykach o charakte­rze kronikarskim przynosił liczne notatki zaspokajające potrzeby oczekujących na wiadomości o nowych pracach i przedsięwzięciach wy­dawniczych. W „Wiadomościach ze Świata” rychło przemianowanych na „Wiadomości z Kraju i ze Świata” oraz „Rozmaitościach” przynosił te­go typu informacje co Ruch Literacki, z tą tylko różnicą, iż podob­nie jak to czyniono wcześniej w Świcie, notatki „Wiadomości…” grupowano według problematyki określanej nagłówkami wyróżnianych działów. Rzecz jasna, iż najwięcej notatek o publikacjach ukazywało się pod nagłówkiem „Literatura, sztuka i nauka”. Ale pojawiały się też pod innymi nagłówkami rzeczowymi. Oto np. w numerze 3 (s. 51) z 4 października 1874 r. pod nagłówkiem „Statystyka” oprócz innych wiadomości jest i taka: W Szwecji, która ma zaledwie 5 milionów ludności, a więc mało co więcej jak Galicja, wychodzi 256 pism treś­ci rozmaitej.

Dodaj komentarz