W ODNIESIENIU DO DZIEŁ POLSKICH

„Jeden z pierwszych naszych bibliografów, Karol Estreicher w Warszawie, podbibliotekarz biblioteki publicznej, przygotował od lat kilku katalog najdokładniejszy wszystkich dzieł pisanych przez rodaków tak w ojczystym jak i obcych językach począwszy od r. 1800 aż do roku bieżącego. Ogromne to dzieło przeszło 1 000 arkuszy rę- kopismu obejmujące, może stanowić dwa spore tomy. Nie potrzebujemy zwracać uwagi znawców na pracę tak mozolną a ważną, bo nieodzownie potrzebną dla każdego badacza „dziejów literatury ojczystej tym wię­cej. gdy znane dotychczas katalogi nie obejmują dokładnych spisów wszystkich drukowanych książek. W dziele tym załączone sa życiorysy pisarzy naszych z dokładnym spisem prac ogłoszonych drukiem i wyli­czone wszystkie edycje w kraju czy za granicą wydane. Autor oczekuje nakładcy, którego nie tak łatwo znaleźć w obec­nym czasie upadku handlu książkowego”.Notatka powyższa była jedną z dziewięciu odnoszących się do dzieł polskich. W tym samym numerze trzy inne poświęcono utworom czeskim, a dwie pozostałe – niemieckim. W ogćle dla „Przeglądu na­ukowego, literackiego i artystycznego” w Tygodniku Naukowym i Lite­rackim charakterystyczne było graficzne wyodrębnianie notatek do­tyczących -piśmiennictwa polskiego od obcojęzycznego.

Dodaj komentarz