W SPECJALNYCH TYGODNIKACH

W tygodnikach spe­cjalnych, o skali zainteresowań dostosowanych do potrzeb grup wieko­wych, płci, zawodów, dziedzin kultury bądi nauki, grup społecznych itp., również prace bibliograficzne miewały zakresy treściowe odpo­wiednio ograniczone. W tygodnikach o zakresach szerokich, a wydawa­nych przez właścicieli wielkich przedsiębiorstw wydawniczych i księ­garskich, na ogół ukazywały się bibliografie i katalogi o zakresach nieograniczonych i ograniczonych; natomiast w tygodnikach o zakre­sach węższych umieszczano z zasady prace bibliograficzne o podobnie lub identycznie zawężonych zakresach. Co najwyżej katalogi wydawni­cze lub księgarskie odbiegały od właściwej danym tygodnikom specjal­ności. W tygodnikach dużych, jak Tydzień Literacki czy Ruch Literacki, wydawanych przez wielkie przedsiębiorstwa wydawniczo-księgarskie bądź’ o aspiracjach naukowych, na ogół dążono do kompletności nie ograniczając się zbytnio zasięgami terytorialnymi, językowymi, chro­nologicznymi i innymi, podczas gdy w tygodnikach dla ludu, dla ko­biet, dla robotników, niektórych grup zawodowych i społecznych zesta­wienia bibliograficzne cechowała daleko posunięta selekcja z uwagi na treść, zasięg i stopień trudności tekstów czv ceny publikacji.

Dodaj komentarz