WEDŁUG HASEŁ

W rubryce „Bibliografia” opisy dzieł Szlachtowski układał alfa­betycznie według haseł autorskich, a w przypadku utworów anonimo­wych – według haseł tytułowych. W „Korespondencji literackiej” np. z „Paryża dnia 10 lipca 1850 r.” zestawiał wydawnictwa w dwu gru­pach. W grupie „A. Pisma polskie” (7 pozycji), w grupie „B. Pisma francuskie tyczące się polskich rzeczy i pisma francuskie przez Polaków” (22 pozycje). Podobne zestawienia bibliograficzne, bę­dące korespondencjami bibliograficznymi, a nazywanymi „Doniesienia­mi literackimi”, dostarczały także zapowiedzi wydawniczych. Z „Pa­ryża dnia 12 września 1850 r.” doniesiono o sześciu polonikach obcojęzycznych i o jedenastu przygotowywanych względnie gotowych do druku. Oprócz informacji bibliograficznej o wydawnictwach naj­nowszych,’ w Pamiętniku Literackim czytelnicy znajdowali zestawie­nia o węższych zakresach.  

Dodaj komentarz