WIADOMOŚCI O PUBLIKACJACH

Wskutek takiego charakteru rubryka pojawiała się co jakiś czas, wszystkiego kilka razy. Nie zabrakło w niej wiadomości o publika­cjach. Na stronicy 15 numeru 10 z 5 grudnia 1874 r. podano do wiado­mości tytuły dzienników oraz innych galicyjskich wydawnictw perio­dycznych wychodzących w 1874 r. i takich,- które jak Ojczyzna (od 28 XII 1874) czy Bartnik Postępowy (od 1 I 1875) były zapowiedziane. Na stronicy 243 numeru 15 z 10 kwietnia 1875 r. poinformowano o cenej inicjatywie słuchaczy prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podjęli się przekładania i publikowania najwartościowszych dzieł au­torów obcych. „Z grona tego wyszły już przekłady znakomitego dzieła Adolfa Queteleta” „Układ społeczny i jego prawa”, najnowszej „Sta­tystyki” Haushofera, a obecnie ukaże się słynne dzieło Tocquevilla: „L’ancien regime et la revolution”. 

Dodaj komentarz