WIELE SZCZEGÓŁÓW O CZYTELNICTWIE

Wiele szcze­gółów o bibliotekach i czytelnictwie można znaleźć w owych sprawo­zdaniach świadczy choćby taki fragment sprawozdania z walnego zgro­madzenia Stowarzyszenia Pracy Kobiet we Lwowie, odbytego 5 marca 1876 r.:„Na tym miejscu wreszcie wspomnieć należy o bibliotece naszej zastrzeżonej § 2. statutu. Na założenie jej przeznaczono 2/3 do­chodu 128 źr z przedstawienia teatralnego, które się z bilansu na korzyść stowarzyszenia odbyło. Rada uprosiła p. Zofię Romanowicz, by chciała zająć się urządzeniem biblioteki, a później przyjąć jej kierownictwo. Dzięki jej staraniom już z dniem 1 listopada biblio­teka nasza otwartą została. Składa się ona obecnie z 286 dzieł w 357 tomach, zastosowanych, o ile możności, do pojęcia i potrzeb ko­biety pracującej. Wiele z tych dzieł otrzymaliśmy w darze tak od pp. księgarzy miasta naszego, jak i od osób prywatnych /…/. Każ­dej niedzieli od godziny 10-12 w południe p. Zofia Romanowicz zaj­muje się sama rozdawaniem książek. Zgłaszający /się/ otrzymują tyl­ko tom jeden na tydzień, przy czym składają 1 ct. na fundusz bi­blioteki. Przez miesiąc listopad i grudzień 1875 wypożyczono ogółem 314 dziełek 63 osobom, z czego na fundusz biblioteki wpłynęło 3 dr. 14 ct.”

Dodaj komentarz