WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Były to albo zestawienia opisów bibliograficznych z anali­zami, albo notatek. Uwzględniały zarówno wydawnictwa zwarte, jak i ciągłe. Niektóre, jak „Książki nakładem wydawnictwa Mrówki wydane” ,poświęcone były wyłącznie wydawnictwom własnym, inne zaś, jak powtórzone za Gazetą Warszawską „dokładne wyliczenie prac” Juliana Bartoszewicza, były rodzajami bibliografii osobowych “ , podmio­towych, tzn. rejestrujących prace autorskie jeanej postaci.Podobne zestawienia bibliograficzne znajdujemy w innych tygod­nikach lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Tygodnik Naukowy odznaczał się tym, iż w rubryce „Rozmaitości” pod tytułem „Notatka bibliograficzna” podawał po kilka lub kilkanaście opisów ukazujących się książek, kalendarzy względnie innych wydaw­nictw ciągłych. Zaś po zmianie tytułu na Tygodnik Naukowy i Litera­cki czyniono to w kilku wydzielonych dla tego celu częściach „Prze­glądu naukowego, literackiego i artystycznego”. W tej części pisma donoszono zarówno o wydawnictwach zapowiedzianych; jak i o wyszłych z druku. 

Dodaj komentarz