WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Tym czynem obydwa wspo­mniane pisma wzbudziły zainteresowanie problemem i zmobilizowały niektórych do pracy nad ustalaniem autorstwa utworów sygnowanych podpisami zmyślonymi. Jednym z badających autorstwo okazał się Sta­nisław Botwiński, którego wyniki badań ogłaszał dodawany do Kurie­ra Lwowsk-c-no Tydzień. W latach 1893-1903 przyniósł on cztery serie St> Botwskiego „Zagadek literackich” czyli „Wykazu pseudonimów i ich rozwiązań” wraz ze sprostowaniem i wprowadzeniem wyjaśniają­cym przyczyny posługiwania się pseudonimami oraz notującym pierwsze próby podobnych słowników na gruncie polskim.Inny rodzaj słownika czytelnicy znajdowali w Drugiej Jedno­dniówce Gońca Tygodniowego. Przybrał on postać zbioru czy antolo­gii cytatów, sentencji ponad trzydziestu autorów, pt. „Album lwow­skich dziennikarzy i literatów’^ oraz zbioru notatek humorystycznych o miejscowych dziennikarzach i czasopismach, pt. „Z różnych be­czek”. Również humorystyczny, choć nieco inny charakter miał „Dodatek do Słownika Lindego opracowany przez filologów Różowego Domina”, w którym m.in. znaleźć można było definicje wyrazów zwią­zanych najściślej z publikacjami. Np. na s. 2 numeru 44 Różowego Domina z 1882 r.

Dodaj komentarz