Z UWAGI NA OBJĘTOŚĆ

Z uwagi na objętość i dokładność streszczenia w terminologii informacjologicznej, bibliograficznej i ogólnobibliologicznej prze­ważnie nazywa się je abstraktami lub analizami dokumentacyjnymi. Są to formy wypowiedzi znormalizowane i uznane za podstawowe w tzw. in­formacji naukowej i wszelkich wydawnictwach informacyjnych. Obecnie obowiązująca norma w zakresie adnotacji i analiz dokumentacyjnych z 1977 r. definiuje analizę dokumentacyjną, czyli abstrakt, jako „zwięzłą informację o treści dokumentu”. Wśród najczęściej używanych analiz wymienia: wskazującą, omawiającą, streszczenie dokumentacyj­ne, deskryptorową i streszczenie autorskie. Według zawartych w nor­mie określeń najzwięźlejszą i zarazem najogólniejszą analizą, a więc streszczeniem, jest analiza wskazująca, tj. „podajr^a tematykę doku­mentu i/lub główne tezy autora”.

Dodaj komentarz