WSPOMINAJĄC MŁODZIEŃCZE PRZYGODY

Na strychu owym w Bialskiej Akademii, gdzie stałem u zacnego rektora Preyss’a i gdzieśmy razem z Aleksandrem, z Glogerem i Koro­natem Cyruńskim, naszym dozorcą, tak miłe chwile spędzali – na owym strychu nabrałem pasji do starych książek”.Wspominając młodzieńcze przygody z książką Kraszewski nie omieszkał napomknąć o panującej za Stanisława Augusta modzie na książki francuskie, którym…

RECENZJA

Recenzja jest to „sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza lub ocena książek, spektakli, wystaw, koncertów i in. aktualnych zjawisk artystycznych”. „Może mieć charakter rzeczowego, zwiędłego i sprawozdawczego omówienia, upodabniać się do felietonu „subiek­tywnym ujęciem i lekkim tonem” może przybierać lub przybiera kształt „ncrłębionego,analitycznego szkicu krytycznego”.Na ogół sprowadza się do rozważania nad jednym dziełem bądź wyodrębnionym zespołem utwo­rów podobnych.”Odznacza…

RECENZJE Z WYDARZEŃ

Także recenzje np. z przedstawień teatralnych w niektórych przypadkach stawały się takim środkiem informacji, o ile odnosiły widowisko do odpowiedniej publikacji. W innych razach co najwyżej poczytywane mogą byó za ro­dzaj środków aluzyjnego lub pośredniego informowania. W tygodnikach galicyjskich interesującego nas okresu obszer­niejszych recenzji pojawiało się dość sporo. W tygodnikach więk­szych i określających się jako „literackie”…

SZCZEGÓLNA POZYCJA RECENZJI

Dlatego sygnalizując szczególną pozycję wszelkiego rodzaju recenzji jako środka przekazu wiadomości oraz opinii o publikacjach a także potrzebę odrębnego opracowania, zaznaczamy tylko, iż pozycja, treść (przedmiot) rozmiary i w ogóle forma recenzji dostosowywana była do programów i systemów informacji o publikacjach. Tygodniki poświęco­ne medycynie, jak krakowski Przegląd Lekarski, przynosiły wyłącznie recenzje książek, artykułów, czasopism treści…

ROZSZERZANIE KRĘGU PUBLIKACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Nato­miast tygodniki o zakresach szerszych, jak Dziennik Literacki, Pa­miętnik Literacki, Ruch Literacki, Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny – odpowiednio rozszerzały krąg publikacji pod­legających ocenie. Tylko w przypadku tygodników ugrupowań i partii politycznych zauważaó się daje wyraźna i zapewne nieprzypadkowa tendencja do poddawania ocenie publikacji wyrosłych z tego samego pnia ideowego, do którego przynależały odpowiednie…

WŁAŚCIWA TYGODNIKOWI METODA OCENIANIA

Spośród artykułów oceniających wybrane wydawnictwa lat 1876-1878 w Ruchu Literackim warto przytoczyć pozycje, w których najmocniej zaznaczyła się właściwa tygodnikowi metoda oceniania. W jednej re­cenzji T. Żuliński wypowiedział się obszernie o Ateneum Włodzimie­rza Spasowicza. Szczególnie surowo obszedł się z dwoma artykułami. „Nowe studium nad Syrokomlą” W. Spasowicza odczytał jako wypowiedź prograr.jwą redaktora i łącznie z…

SŁOWNIK W PRASIE

Słownik jest to zestawienie pewnej kategorii wyrazów bądź ich związków, zazwyczaj ułożonych w porządku alfabetycznym. Jako forma wypowiedzi słownik pojawiał się w tygodnikach galicyjskich nader rzadko, ale mimo to nie sposób go pominąć. Przynajmniej dwukrotnie ukazał się on w postaci wykazu wyrazów i wyrażeń oraz innych znaków ukrywających faktycznych autorów publikacji. Sprawie autorstwa zwłaszcza utworów…

WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Tym czynem obydwa wspo­mniane pisma wzbudziły zainteresowanie problemem i zmobilizowały niektórych do pracy nad ustalaniem autorstwa utworów sygnowanych podpisami zmyślonymi. Jednym z badających autorstwo okazał się Sta­nisław Botwiński, którego wyniki badań ogłaszał dodawany do Kurie­ra Lwowsk-c-no Tydzień. W latach 1893-1903 przyniósł on cztery serie St> Botwskiego „Zagadek literackich” czyli „Wykazu pseudonimów i ich rozwiązań” wraz…