TAKIE PISMA DLA LUDU

Ludzie ci są później obywatelami kraju i w stanowieniu o losach jego mają głos uprawniony. Swobody konstytucyj­ne doprowadziły do tego stanu. Otóż ten, który przychodzi do urny wyborczej, który w gminie ma głos stanowczy, powinien być choćby o- gólnikowo o tym, co się na świecie dzieje, zawiadomiony. W krajach dalej na zachód położonych mnćjtwo pism…

SPRAWA STEMPLA DZIENNIKARSKIEGO

W tym wypadku stempel jest podatkiem skutecznie rozwój oświaty ludowej wstrzymującym i jako taki istnieć na dłużej nie powinien.Sprawa stempla dziennikarskiego co pewnien czas powracała na ła­my tygodników galicyjskich aż do momentu zniesienia go z końcem XIX w. Tej kwestii m.in. poświęcono „Wolność prasy wobec ustaw a społe­czeństwa” w lwowskiej Trybunie) „Obrady nad ustawą prasową” w…

OBNAŻANIE KULIS POLITYKI PRASOWEJ

Obnażono w nim kulisy po­lityki prasowej i stempla dziennikarskiego jeszcze pełniej i odważ­niej niż zrobił to Tydzień Literacki siedemnaście lat wcześniej. Przede wszystkim zwrócono w nim uwagę, iż stempel dziennikar­ski jest jednym z narzędzi ucisku i hamowania postępu. Tym celom pod­porządkowane jest całkowicie austriackie prawo prasowe, dzielące prasę na dwie główne kategorie: uprzywilejowaną (rządową, prorządo- wą…

SPRAWDZONY I SKUTECZNY

Paryski Petit Journal ukazywał się w nakładzie dwukrotnie większym niż wszystkie dzienniki austriackie wzięte razem. Ponieważ stempel dziennikarski był sprawdzonym i skutecznym środkiem sterowania spo­łeczeństwem poprzez prasę, od r. 1789 aż do czasu ukazania sie artykułu (z przerwą w latach 1848-1857) nie powiodła 'się żadna próba usunięcia go. Tymczasem,-stempel dziennikarski unicestwiał niezwykle cenne i potrzebne…

PRZY UCZCIWEJ PRASIE

Kwotę tę muszą abonenci płacić pośrednio rządowi. Nasz Naprzód np. płaci rocznie 1 100 złr. za stempel.  Stempel dziennikarski jest ciężarem szczególnie dla uczciwej prasy ludowej, która nie żyje z łapówek i szweiggeldów. Wielka pra­sa burżuazyjna otrzymuje setki tysięcy bądź to za usługi politycz­ne, bądź też za prywatne łotrostwa. Pieniądze te otrzymuje pod róż­nymi pozorami…

LOJALNOŚĆ LUDZI

W ten sposób rząd chce wpajać w ludność lojalność.. Nie potrze^ bujemy wyjaśniać, ile może skorzystać czytelnik np. z takiej nudnej jak śmierć Gazety Lwowskiej… Zresztą już sama techniczna strona podatku stemplowego jest nie­sprawiedliwą. Wielkie dzienniki,(dające dziennie do 60 stronic dru­ku, płacą tak samo 1 ct. od egzemplarza jak drobne pisma jednoarku- szowe.W ogóle nie ma…

WAGA TYGODNIKÓW DZIENNIKARSKICH

Jakkolwiek stempel dziennikarski i prawo prasowe absorbowały u- wagę tygodników galicyjskich, to jednak nie należały do spraw zamy­kających listę ich tematów. W artykułach omawiano także cały szereg innych kwestii, np. sytuację materialną prasy oraz związany z nią cały kompleks zagadnień, które w jakimś stopniu dochodziły do głosu w już omówionych i cytowanych publikacjach. Tutaj zwrócona…

ZJAWISKO TYPOWE DLA TYGODNIKÓW GALICYJSKICH

W rzeczywistości było inaczej. A pokazuje to właśnie opublikowany w Związku list. Odsłania bowiem kulisy zjawiska typowego nie tylko dla tygodników ga­licyjskich, ale niemal dla całej prasy niezależnej zaboru austriac­kiego drugiej połowy XIX w. „Pismo Związek powstało w 1874 r. za inicjatywą jednostki, któ­ra w prospekcie swym wydawanie czasopisma zawisłym uczyniła od ze­brania przynajmniej 150 prenumeratorów,…

W DALSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU

W dalszej części artykułu szczegółowo przedstawiono, jak podobną aczkolwiek nieporównanie lepiej stojących BIStter fUr Genossenschafts- wesen sprawę rozwiązali Niemcy w 1872 r. Biorąc przykład z Niemców autor następnie zaproponował: My tak daleko idących żądań do stowarzyszeń nie stawiamy, aby aż dla każdego członka dyrekcji i rady nadzorczej po jednym egzem­plarzu prenumerowały, jakkolwiek żądanie to za słuszne…

BUDŻET STOWARZYSZEŃ

Sądzimy jednak, iż budżeta stowarzyszeń nie były zbyt obciążone prenumerowaniem po 2-ws egzemplarze Związku, a nadto każde stowarzy­szenie mające obrotu kasowego więcej niż 250 000, na każdy 1/4 milio­na jeszcze: po jednym egzemplarzu, tak iżby stowarzyszenie mające niżej 250 000 obrotu prenumerowało 2 egzemplarze = 10 zł., do 500 000 obrotu – 3 egzemplarze = 15…