BEZPŁATNE ABONOWANIE

Dalej Stowarzyszeniu Mieszczan Stryjskich odmówiono bezpłatnego abonowania Dziennika Literackiego i polecono w następujący sposób lektu­rę: „- Kraj rozpoczął druk nowej powiastki Wołodego Skiby pt. „Bu­cik”. Kto chce serdecznie się uśmiać, radzimy zapoznać się z tą no­wą pracą p. Skiby”. W Dzienniku Literackim nie stroniono od uwag na temat funkcjonowania cenzury. Jedna z krótszych notatek tego typu…

KILKA NOTATEK W NOWYCH KSIĄŻKACH

„Nowe książki” zawierały po kilka notatek. Dla przykładu podamy, iź numer 26 z 5 lipca 1870 r. na s. 416 zawiera siedem, z czego cztery powiadamiały o wydanych książkach i jedna o wyszłym czasopiśmie, a dwie inne zapowiadały wydanie dzieł i ko­lejnego numeru czasopisma. Ostatnia głosiła; „- Mrówki zeszyt czwar­ty wyjdzie wkrótce i albo już do…

OPIS I ADNOTACJA

Jedne z nich są krótkie, jak choćby ta: „Henryka Schmitta, Panowanie Stani­sława Augusta tom 2gi opuścił prasę”, inne znacznie obszerniejsze, składające się z opisu i adnotacji:„Walerego Eljasza Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczaw­nicy. Poznań. Nakład J. K. Żupańskiego. 1870. Str. 264. – Książka zawiera wiele ilustracji i pod tym względem jest rzadkością. Bardzo mało mamy…

BARDZIEJ DOSKONAŁY APARAT INFORMACYJNY

Inny, bardziej doskonały aparat informacyjny, zastosowali re­daktorzy Świtu. W rubryce „Wiadomości naukowe, literackie i artysty­czne” porządkowali oni materiał według grup tematycznych z jednej strony odpowiadających działom tygodnika, a z drugiej – jak w żadnym chyba innym – według potrzeb użytkowników. W rubryce „Wiadomości…” zależnie od potrzeby czytelnik znajdował wszelkie informacje, m.in. o dziełach i publikacjach…

AKTUALNY STAN PRASY

Dzięki te­mu w krótkich notatkach i opisach bibliograficznych niejako odzwierciecał się w każdym numerze aktualny stan pracy i dorobek publika­cyjny w poszczególnych dziedzinach i w ogóle całego społeczeństwa. Wynikało z-nich jednoznacznie, że historia prym wiodła przed poezją, gdy inne dziedziny pozostawały daleko w tyle za nimi. Dzięki takie­mu prowadzeniu „Wiadomości naukowych literackich i artystycznych oraz…

BEZ ENTUZJAZMU DLA NAUK POZYTYWNYCH

Od dwóch spraw byliśmy jednak zawsze dalecy. Nie szerzyliśmy entuziazmu dla nauk pozytywnych, bo nie uważamy ich rezultatów za tak już pewne, aby z nich uczynić wiarę społeczeństwa, nieprzygotowane go 'umiejętnie, a powodującego się pierwszymi wrażeniami. Wiele tez kwestii przez tę szkołę podnoszonych uważamy za nazbyt fizjologicz­ne. ażeby nimi zajmować umysły wszystkich.Z drugiej strony nie…

INTERESUJĄCE KAŻDEGO WYKSZTAŁCONEGO POLAKA

Pojawiało się w nich po kilka, a nie rzadko po kilka­naście notatek ogólnie lub szczegółowo zapoznających z aktualną twórczością i stanem prac wydawniczych, interesujących każdego wy­kształconego Polaka. Ruch Literacki bowiem jako organ powołany do podtrzymywania najlepszych tradycji narodowych i zwalczania destruk­cyjnej cudzoziemszczyzny jak żaden inny tygodnik polski tamtych cza­sów wszechstronnie informował o działalności i twórczości…

RUBRYKA WSZELKICH AKTUALNOŚCI

„Promyki” były rubryką wszelkich aktualności. Jej charakter re­dakcja określiła następującymi słowami: „Chce ona być echem i dźwignią codziennego życia. Żaden przed­miot nie będzie dla niej za ciężkim ani za lekkim /…/ Książka i człowiek, szkoła i teatr,, kraj i miasto, odkrycie i wynalazek, nowo zawiązująca się instytucja i nekrolog ustępującej z pola czynu po­tęgi umysłowej pomieszczą…

WIADOMOŚCI O PUBLIKACJACH

Wskutek takiego charakteru rubryka pojawiała się co jakiś czas, wszystkiego kilka razy. Nie zabrakło w niej wiadomości o publika­cjach. Na stronicy 15 numeru 10 z 5 grudnia 1874 r. podano do wiado­mości tytuły dzienników oraz innych galicyjskich wydawnictw perio­dycznych wychodzących w 1874 r. i takich,- które jak Ojczyzna (od 28 XII 1874) czy Bartnik Postępowy (od…

TRZY NOWE PISMA LWOWSKIE

W numerze 1 umieszczo­no informacje o trzech nowych pismach lwowskich: Przyjacielu, dla ludu, Przeglądzie Sądowym i Administracyjnym, Kosmosie oraz odezwę w sprawie założenia pisma emigracyjnego w Paryżu. W numerze 2 poda­no sprawozdanie za r. 1875 Biblioteki Polskiej w Rumunii, informację o kilku książkach wydanych lub zapowiedzianych^ Warszawie, osobno omówiono tam wydane „Pamiętniki” Marcina Matuszewicza i przytoczono…