BEZ ENTUZJAZMU DLA NAUK POZYTYWNYCH

Od dwóch spraw byliśmy jednak zawsze dalecy. Nie szerzyliśmy entuziazmu dla nauk pozytywnych, bo nie uważamy ich rezultatów za tak już pewne, aby z nich uczynić wiarę społeczeństwa, nieprzygotowane go 'umiejętnie, a powodującego się pierwszymi wrażeniami. Wiele tez kwestii przez tę szkołę podnoszonych uważamy za nazbyt fizjologicz­ne. ażeby nimi zajmować umysły wszystkich.Z drugiej strony nie…

INTERESUJĄCE KAŻDEGO WYKSZTAŁCONEGO POLAKA

Pojawiało się w nich po kilka, a nie rzadko po kilka­naście notatek ogólnie lub szczegółowo zapoznających z aktualną twórczością i stanem prac wydawniczych, interesujących każdego wy­kształconego Polaka. Ruch Literacki bowiem jako organ powołany do podtrzymywania najlepszych tradycji narodowych i zwalczania destruk­cyjnej cudzoziemszczyzny jak żaden inny tygodnik polski tamtych cza­sów wszechstronnie informował o działalności i twórczości…

RUBRYKA WSZELKICH AKTUALNOŚCI

„Promyki” były rubryką wszelkich aktualności. Jej charakter re­dakcja określiła następującymi słowami: „Chce ona być echem i dźwignią codziennego życia. Żaden przed­miot nie będzie dla niej za ciężkim ani za lekkim /…/ Książka i człowiek, szkoła i teatr,, kraj i miasto, odkrycie i wynalazek, nowo zawiązująca się instytucja i nekrolog ustępującej z pola czynu po­tęgi umysłowej pomieszczą…

WIADOMOŚCI O PUBLIKACJACH

Wskutek takiego charakteru rubryka pojawiała się co jakiś czas, wszystkiego kilka razy. Nie zabrakło w niej wiadomości o publika­cjach. Na stronicy 15 numeru 10 z 5 grudnia 1874 r. podano do wiado­mości tytuły dzienników oraz innych galicyjskich wydawnictw perio­dycznych wychodzących w 1874 r. i takich,- które jak Ojczyzna (od 28 XII 1874) czy Bartnik Postępowy (od…

TRZY NOWE PISMA LWOWSKIE

W numerze 1 umieszczo­no informacje o trzech nowych pismach lwowskich: Przyjacielu, dla ludu, Przeglądzie Sądowym i Administracyjnym, Kosmosie oraz odezwę w sprawie założenia pisma emigracyjnego w Paryżu. W numerze 2 poda­no sprawozdanie za r. 1875 Biblioteki Polskiej w Rumunii, informację o kilku książkach wydanych lub zapowiedzianych^ Warszawie, osobno omówiono tam wydane „Pamiętniki” Marcina Matuszewicza i przytoczono…

PIERWSZY NUMER KOSMOSU

W numerze 4 powiadomiono o mającej się ukazywać w Warszawie Gazecie Giełdowej, powitano pierwszy numer Kosmosu, wypowiedziano się na temat przygotowywanego wydania dzieł Moliera przez B. Cassinsa i wydawnictw ilustrowanych dla ludu. W nu­merze 5 poświęcono osobne notatki: Odezwie Komitetu Wydawniczego Dziełek Ludowych we Lwowie, tłumaczeniom powieści J. I. Kraszewskie­go na język francuski przez Jules…

WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

W tym samym 31 numerie poin­formowano również o warunkach prenumeraty wychodzącego co wtorek Kuriera Nowojorskiego, w którym m.in. ukazało się żałobne przemówie­nie ks. Antoniego Krechowieckiego, wygłoszone podczas nabożeństwa żałobnego za Seweryna Goszczyńskiego dnia 15 marca 1876 r. Notatki o publikacjach pomiędzy innymi informacjami umieszczano również w „Wiadomościach z kraju i ze świata” w latach 1874-1875 oraz…

ROLA W ŻYCIU UMYSŁOWYM POLAKÓW

Po­dobnie jak Ruch Literacki, związany był on przez cały czas z jakąś księgarnią miejscową, odgrywającą niepoślednią rolę w życiu umysło­wym Polaków. Również i Tydzień Literacki w dwu rubrykach o charakte­rze kronikarskim przynosił liczne notatki zaspokajające potrzeby oczekujących na wiadomości o nowych pracach i przedsięwzięciach wy­dawniczych. W „Wiadomościach ze Świata” rychło przemianowanych na „Wiadomości z Kraju…

LUDZIE CZYTAĆ UMIEJĄ

Widać z tego, że tam ludzie czytać umieją, a więc czy­tają”. W numerze 5 (s. 83) z 18 października tr. pod nagłówkiem „Szkolnictwo” m.in. podano „- Niejaki F. H. Rodewald zaczął wydawać „Universelle Schulzeitung. Pismo to jest przeznaczone dla całego świata nauczycielskiego, aby go pouczyć o stosunkach nauczycielskich we wszystkich krajach cywilizowanych”, a pod nagłówkiem…

TALENT Z PRZEKŁADÓW

W Pradze czeskiej umarł d. 8 bm. Viceslav Halek najcelniejszy  dzisiejszych autorów czeskich. Publiczność polska miała Sposobność poznać jego talent z przekładów pp. Bełzy i Ordona. Ostatnim jego dziełem była wiązanka utworów pt. „W przyrodzie”. Jako dramaturg i nowelista położył on największe zasługi. Co do charakteru politycz­nego nieboszczyk należał do partii młodoczeskiej, w której wybitne…